Skip Navigation Links
TÔN CHỈ & MỤC TIÊU SINH HOẠT


Danh Xưng:

Hội mang tên Hội Cây Kiểng Việt Nam - USA (Vietnamese - USA Bonsai Society).

Huy Hiệu:

Huy hiệu Hội CKVNUSA được trình bày qua hình ảnh những cây Tùng và vần trăng rằm trong bố cục "Huynh Đệ Đồng Khoa".

Hội CKVNUSA là một tổ chức bất vụ lợi, sinh hoạt chính trong hai bộ môn nghệ thuật Cây Kiểng Bonsai và Non Bộ.

Hội CKVNUSA chủ trương sinh hoạt góp phần phục vụ cho văn hóa và nghệ thuật.

Hội CKVNUSA là một hội tự trị, sinh hoạt theo tinh thần dân chủ, không phe phái chính trị hoặt bị chi phối, ảnh hưởng bởi bất kỳ một tổ chức hoạt động hay tôn giáo nào cả.

Hội viên gia nhập HCKVNUSA theo tinh thần tự nguyện và được đối xử bình đẳng, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, phái tính, tuổi tác, hoặc tình trạng gia đình.

Mục Tiêu:

Tạo điều kiện sinh hoạt cho tất cả các bạn yêu thích nghệ thuật Cây Kiểng Bonsai và Non Bộ. Là một môi trường để trau dồi kiến thức, trao đổi, chia xẽ kinh nghiệm trên tinh thần bằng hữu tương kính.

Sinh Hoạt:

Bạn Bonsai là văn kiện truyền thông chính thức của Hội CKVNUSA, phát hành mổi tháng một lần. Hội CKVNUSA sinh hoạt định kỳ mổi tháng một lần vào ngày Chủ Nhật, tuần thứ ba.


Địa chỉ liên lạc: HỘI CKVNUSA, 12211 Ditmore Dr. Garden Grove, CA 92841

Phone: 949-331-4050

Home  |  News  |   Document  |  Gallery  |  Calendar  |  Sponsors  

© 2024 - www.hoicaykiengvietnamusa.com

Powered by BCcT - HCKVNUSA